اسپری تحریک سلولی

اسپری تحریک سلولی
اسپری تحریک سلولی
کد: VT 1165
150.000 تومان
حجم: 150ml

برای پوست های خسته که نیاز به بازسازی و انرژی رسانی پوست خود هستند.

این کنسانتره انرژی رسان برگرفته از آب دریا تاثیر و جذب مواد فعال در کرمهای مراقبت پوستی را افزایش میدهد.

 
 
telegram
google
instagram
facebook
twitter